qín

拼音 qín -注音 ㄑㄧㄣˊ,
部首 笔画数 8
结构 造字法
笔顺编号 笔顺读写
部外 4 字形分析 左右结构
字意五行 姓名学
繁简对应 吉凶寓意
五笔 WYNC 繁简
反向繁简符号 t 异体字UNICODE 62D1,
统一码UNICODE 仓颉 ONYE
郑码 ODIX 四角 81247
英语翻译 to hold; to grasp, rregular; uneven, a precipice beneath an overhanging cliff, (same as 拑) to take by force; to control with threat of force; to coerce 方言集汇 ◎ 粤语:kam4
同音字
宋本廣韻 廣韻目次:下平二十一侵
小韻反切聲母韻母聲調平水韻等呼韻攝韻部国际音标罗马字
巨金侵B平聲開口三等侵Bgʰĭĕmgim/gym

本文来源: http://tool.liuxue86.com/zi_view_9b9c4143ac9b9c41

相关内容

"㪁"字的字义解释

暂无解释,欢迎补充。

出国留学网

宋本廣韻


廣韻目次:下平二十一侵
小韻反切聲母韻母聲調平水韻等呼韻攝韻部国际音标罗马字
巨金侵B平聲開口三等侵Bgʰĭĕmgim/gym
廣韻目次:下平二十二覃
小韻反切聲母韻母聲調平水韻等呼韻攝韻部国际音标罗马字
口含平聲開口一等kʰɒmkhom/qom
廣韻目次:下平二十八嚴
小韻反切聲母韻母聲調平水韻等呼韻攝韻部国际音标罗马字
丘嚴平聲開口三等kʰĭɐmkhiam/qiam
廣韻目次:去五十七釅
小韻反切聲母韻母聲調平水韻等呼韻攝韻部罗马字
丘釅去聲開口三等khiamh/qiamm

方言集汇


◎ 粤语:kam4

English


to hold; to grasp, rregular; uneven, a precipice beneath an overhanging cliff, (same as 拑) to take by force; to control with threat of force; to coerce

出国留学网

以上内容是否解决了你的问题:
  • 是,已经解决。
  • 否,尚未解决。
非常感谢您的反馈,我们会尽快解决该问题。
太简单,不清楚
太复杂,看不懂
不是我要的答案
其他问题
还能输入140个字 提交

你可能感兴趣

与㪁相关的字

  • 同音字
  • 同部首