Array ( [total] => 130996 [data] => Array ( [0] => Array ( [id] => 19958 [Name] => 始平晚息 [CnPinyin] => shǐ píng wǎn xī [EnPinyin] => shi ping wan xi [Content] => 观阙长安近,江山蜀路赊。客行朝复夕,无处是乡家。 [ViewCount] => 214 [AuthorName] => 王勃 [Ticai] => 五绝 [FirstSen] => 观阙长安近江山蜀路赊客行 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [1] => Array ( [id] => 81303 [Name] => 和人咏蜡梅绝句因纪其事 [CnPinyin] => hé rén yǒng là méi jué jù yīn jì qí shì [EnPinyin] => he ren yong la mei jue ju yin ji qi shi [Content] => 新诗湔拂自苏黄,想见当年喜色香。草木无情遇真赏,岂知千载有馀芳。 [ViewCount] => 49 [AuthorName] => 胡仔 [Ticai] => [FirstSen] => 新诗湔拂自苏黄想见当年喜 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [2] => Array ( [id] => 52927 [Name] => 和登楼晚望 [CnPinyin] => hé dēng lóu wǎn wàng [EnPinyin] => he deng lou wan wang [Content] => 一带江流接太虚,危楼特地幻荒芜。移来瀛丈三山胜,画出潇湘八景图。何处归帆随倦鸟,满汀落日照晴凫。须臾得月添佳致,万顷寒冰浸玉壶。 [ViewCount] => 53 [AuthorName] => 赵希逢 [Ticai] => [FirstSen] => 一带江流接太虚危楼特地幻 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [3] => Array ( [id] => 90623 [Name] => 游虎丘 [CnPinyin] => yóu hǔ qiū [EnPinyin] => you hu qiu [Content] => 碧玉千寻剑影寒,夜深光怪逼危阑。句吴霸略成尘土,空有青山覆石坛。 [ViewCount] => 31 [AuthorName] => 陈埙 [Ticai] => [FirstSen] => 碧玉千寻剑影寒夜深光怪逼 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [4] => Array ( [id] => 83601 [Name] => 临江仙 [CnPinyin] => lín jiāng xiān [EnPinyin] => lin jiang xian [Content] => 秋到三山呈瑞气,斑斑绣虎文章。早分桂殿一枝香。婉谋参幕府,华署等朝行。驾月姮娥来献寿,胜如昨夜辉光。十分满劝紫霞觞。年年花萼宴,相约侍君王。 [ViewCount] => 36 [AuthorName] => 李廷忠 [Ticai] => 词 [FirstSen] => 秋到三山呈瑞气斑斑绣虎文 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [5] => Array ( [id] => 25149 [Name] => 凉雨一章 [CnPinyin] => liáng yǔ yī zhāng [EnPinyin] => liang yu yi zhang [Content] => 习习凉风,泠泠浮飙。君子乐胥,于其宾僚。有女斯夭,式歌且谣。欲言终宥,惟以招邀。于胥乐兮。 [ViewCount] => 90 [AuthorName] => 萧颖士 [Ticai] => 四古 [FirstSen] => 习习凉风泠泠浮飙君子乐胥 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [6] => Array ( [id] => 64610 [Name] => 约客 [CnPinyin] => yuē kè [EnPinyin] => yue ke [Content] => 家在青山绿水间,柴门虽设亦常关。稠花浪蕊随时有,乐事赏心从古悭。世上人多为物役,眼前谁肯掣身还。君能不负平生约,袖有新诗慰病颜。 [ViewCount] => 89 [AuthorName] => 陶梦桂 [Ticai] => [FirstSen] => 家在青山绿水间柴门虽设亦 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [7] => Array ( [id] => 16806 [Name] => 送崔夷甫员外和蕃 [CnPinyin] => sòng cuī yí fǔ yuán wài hé fān [EnPinyin] => song cui yi fu yuan wai he fan [Content] => 君过湟中去,寻源未是赊。经春逢白草,尽日度黄沙。双节行为伴,孤烽到似家。和戎非用武,不学李轻车。 [ViewCount] => 93 [AuthorName] => 李嘉祐 [Ticai] => [FirstSen] => 君过湟中去寻源未是赊经春 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [8] => Array ( [id] => 78052 [Name] => 夜饮二绝 [CnPinyin] => yè yǐn èr jué [EnPinyin] => ye yin er jue [Content] => 笋芽鹅炙殊可口,明月清风不着钱。坐对青州一从事,共君今夜不须眠。 [ViewCount] => 62 [AuthorName] => 陈东 [Ticai] => [FirstSen] => 笋芽鹅炙殊可口明月清风不 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [9] => Array ( [id] => 17691 [Name] => 其一愁 [CnPinyin] => qí yī chóu [EnPinyin] => qi yi chou [Content] => 远梦如水急,白发如草新。归期待春至,春至还送人。 [ViewCount] => 73 [AuthorName] => 曹邺 [Ticai] => [FirstSen] => 远梦如水急白发如草新归期 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [10] => Array ( [id] => 61491 [Name] => 游陶仙观林公辨诗 [CnPinyin] => yóu táo xiān guān lín gōng biàn shī [EnPinyin] => you tao xian guan lin gong bian shi [Content] => 偶来殊恨酒尊空,只有青山对秃翁。细把故人诗卷读,却疑谈笑在闽中。 [ViewCount] => 48 [AuthorName] => 任希夷 [Ticai] => [FirstSen] => 偶来殊恨酒尊空只有青山对 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [11] => Array ( [id] => 83180 [Name] => 铅汞颂 [CnPinyin] => qiān gǒng sòng [EnPinyin] => qian gong song [Content] => 欲识铅汞,情性二物。二物和合,还丹了毕。 [ViewCount] => 77 [AuthorName] => 周无所住 [Ticai] => [FirstSen] => 欲识铅汞情性二物二物和合 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) ) )